Me ajet kuranor e me Bismilah, nis Botërori 2022

Ky ajet nga Kurani u lexua në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës.

“O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur, e Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë”.